سنسور فشار بارومتریک

سنسور فشار بارومتریک
سنسور فشار بارومتریک جهت اندازه گیری فشار هوا به کار می رود. این سنسور می توانـد در کاربرد هـای گوناگون از جمله هواشناسی، کاربرد های صنعتـی وآزمایشگاهـی به کار گرفتـه شـود.همچنیـن ایـن سنسـور دارای فیلتـر تصفیه هوا بوده و می توانـد در محیط های پر گرد و غبار بدون افت کیفیـت در دوره هـای طولانـی مورد استفاده قرار گیرد.
Slide 1
Slide 2
مشخصات:
حساسیت: 0.01 میلی بار
دقت: 0.5 میلی بار در محدوده 600 تا 1100 میلی بار
بازه اندازه گیری:از 150 تا 1150 میلی بار
پایداری بلند مدت: 0.1 میلی بار در یک سال
جریان مصرفی: 3 میلی آمپر
ولتاژ کاری: از 5 تا 15 ولت مستقیم
ولتاژ خروجی: از 0 تا 5 ولت مستقیم