سنسور تبخیرسنج

تشتک تبخیر کلاس A
سنسور تبخیرسنج برای اندازه گیری میزان تبخیر استفاده میشود.از سنسور سطح فشار درون چاهی برای اندازه گیری نوسانات آب در این تابه استفاده می شود.
برای پر کردن اتوماتیک تشتک از مخزن آب یا ورودی دیگر آب در یک نقطه تنظیم دلخواه ، یک شیر کنترل الکترونیکی می تواند با ماژول DG40-Ext در ارتباط باشد ، این ماژول به طور خودکار سوپاپ را روشن / خاموش می کند.
اندازه استاندارد 120 سانتی متر * 25 سانتی متر جنس: آلومینیوم / گالوانیزه

Slide 1